ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پادکنش پدافند موشک پرتابشی مهمات فرعی

submunition ballistic missile defence countermeasures, submunition BMD countermeasures

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی پادکنش شامل فنون غلبه بر پدافند موشکی پرتابشی ازطریق کلاهک چندگانه‌ای که موشک در انتهای مسیر پرواز پراکنده می‌کند اختـ . پداموپ مهمات فرعی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ