ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پادکنش مسیر پدافند موشک پرتابشی

trajectory ballistic missile defence countermeasures, trajectory BMD countermeasures

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی پادکنش که در آن پرتاب موشک با بُرد بیشینه انجام نمی‌شود تا امکان کاهش یا افزایش مسیر حرکت وجود داشته باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ