ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پادمغذی

antinutritive

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترکیبی که عملکرد مواد مغذی را در بدن مختل می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ