ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پادشاهی نو

New Kingdom

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دوره‌ای در تاریخ مصر باستان از سلسلۀ هجدهم تا بیستم حدود 1550 تا 1070 ق.م متـ . دورۀ پادشاهی نو
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما