ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پادشاهی مطلقه

absolute monarchy, despotic monarchy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نظامی پادشاهی که در آن قانون اختیارات پادشاه را محدود نمی‌کند متـ . سلطنت مطلقه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ