ترجمه مقاله

پادخودریختی

antiautomorphism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالت خاصی از پادیکریختی از حلقه‏ای به همان حلقه
ترجمه مقاله