ترجمه مقاله

ویریون

virion, viral particle, virus particle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویروس در مرحله‌ای از چرخۀ زندگی خود که در محیط خارج از یاخته در بدن یافت میشود و الزاماً شامل مادۀ ژنی و پوشه است
ترجمه مقاله