ترجمه مقاله

ویروس

virus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بدافزاری به‌صورت یک برنامه که معمولاً ازطریق شبکه وارد رایانه می‏شود و ایجاد اختلال می‏کند
ترجمه مقاله