ترجمه مقاله

ویروس یاورنیاز

satellite virus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویروسی که اغلب از طریق جهش در طی تکثیر ویروس ایجاد می‌شود و فاقد عملکردهای ژن‌شناختی برای تکثیر است
ترجمه مقاله