ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وزن ظرف

tare, tare weight

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وزن پوشش یا بسته‌بندی بار و در مورد بارگُنج، وزن بارگُنج خالی اختـ . وَف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ