ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ورگه‌سو

abeam, on the beam

واژه‌های مصوب فرهنگستان

موقعیت یا جهتی عمود بر میان‌خط (centreline) شناور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ