ترجمه مقاله

وبگاه

web site, site 6

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مکانی در اینترنت که شخص یا شرکتی اطلاعات خود را در آن قرار می‏دهد
ترجمه مقاله