ترجمه مقاله

واگُنَک

wagonnet, small wagon, spoil car, hand car

واژه‌های مصوب فرهنگستان

واگن کوچکی ویژۀ حمل و جابه‏جایی ابزار و مصالح برای تعمیر و نگهداری خطوط
ترجمه مقاله