واهمدوسی

de-coherence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی که در آن حالت کوانتومی هر سامانۀ میکروسکوپی با چنان سرعتی با محیط پیرامونش همبستگی پیدا می‌کند که اندازه‌گیری ویژگی‌های سامانه نمی‌تواند تداخل بین دو حالت آن را نشان بدهد
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما