ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وادارخشکش

forced drying 2/ force drying 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خشک شدن پوشش براثر قرار گرفتن آن در دمایی بالاتر از دمای محیط و پایین‌تر از دمای معمول کوره‌پزی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ