ترجمه مقاله

هورن

horn

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازی از دستۀ شیپورها
ترجمه مقاله