ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم‌شنوی پیش‌سو

forward crosstalk

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← هم‌شنوی انتهای دور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ