ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم‌شنوی هم‌تراز انتهای دور

equal level far-end crosstalk, ELFEXT

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مقدار قابل‌محاسبه‌ای که برابر است با مقدار هم‌شنوی انتهای دور منهای مقدار تضعیف بافه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ