ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم‌شنوی نامفهوم

unintelligible cross-talk

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی هم‌شنوی که براثر تداخل نشانک‌ها/ سیگنال‌های نامفهوم، اما گیج‌کننده از یک خط به خط دیگر ایجاد می‌شود و آزاردهنده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ