ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم‌شنوی مفهوم

intelligible cross-talk

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی هم‌شنوی که براثر تداخل نشانک‌ها/ سیگنال‌های مفهوم یک خط با خط دیگر ایجاد می‌شود و بسیار آزاردهنده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ