ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم‌شنوی معکوس

reverse crosstalk

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← هم‌شنوی انتهای نزدیک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ