ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم‌شنوی خارجی

alien crosstalk, AXT

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تداخل نشانک ارسالی یک بافه با نشانک ارسالی بافۀ دیگر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ