ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم‌باف ایرلندی

Irish splice

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هم‌بافی برای کوتاه کردن طناب شبکۀ مهار دکل‌ها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ