ترجمه مقاله

هم‏وردا

covariant

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی هر چیز که شکل آن براثر تبدیل لورنتس (Lorentz) ناوردا بماند
ترجمه مقاله