ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همدوسی فازی

phase coherence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی همدوسی که در آن اختلاف فاز میان دو یا چند موج وابسته به زمان نیست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ