ترجمه مقاله

هزارمتر

kilo

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← نفرزمانی هزارمتر
ترجمه مقاله