ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هدفمندسازی فعال

active targeting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی هدفمندسازی دارو به‌نحوی‌که دارو دقیقاً به اندام یا بافت یا یاخته‌های موردنظر برسد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما