ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هدفمندسازی غیرفعال

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← هدفمندسازی انفعالی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما