ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هدفمندسازی دارو

drug targeting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

راهبردی برای رساندن دارو به یاخته‌های مشخصی در بدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما