ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هدفمندسازی انفعالی

passive targeting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی هدفمندسازی دارو به‌نحوی‌که سامانۀ دارویی توانایی تشخیص اندام یا بافت یا یاخته‌های موردنظر را ندارد متـ . هدفمندسازی غیرفعال
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما