ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هَبوب

haboob, hubbob

واژه‌های مصوب فرهنگستان

باد شدیدی در سودان که به توفان خاک و شن منجر می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ