ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هالۀ کهکشانی

galactic halo

واژه‌های مصوب فرهنگستان

منطقۀ کروی پیرامون کهکشان‌ها، شامل ستاره‌های پیرتر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ