ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هاله‌بینی

halo vision

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تشخیص یک هالۀ رنگین در اطراف منبع نور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ