ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نگاشت گاوس

Gauss map

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نگاشتی که به هر نقطه از رویه، بُردارِ قائم یکة همان نقطه را نسبت می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ