ترجمه مقاله

نگارۀ گاما ـ گاما

gama-gama log

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← نگارۀ چگالی
ترجمه مقاله