ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نو

new

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از زیرگزینه‏های پرونده که برای باز کردن پرونده‏ای جدید به کار می‏رود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما