ترجمه مقاله

نونازیسم

neo-Nazism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جنبش سیاسیِ راستِ افراطیِ معاصر، متأثر از افکار و برنامه‏های حزب نازی آلمان
ترجمه مقاله