ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوشابۀ سویا

soya beverage/ soybeverage

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوشابه‌ای که غالباً از سویا و محصولات آن تهیه می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ