ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نوترینوی تاؤ

tau neutrino

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ذره‌ای که به همراه تاؤ، نسل سوم لپتونها را تشکیل می‌دهد و در طبیعت فقط به‌صورت چپ‌گرد وجود دارد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما