ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوترینوی تاؤ

tau neutrino

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ذره‌ای که به همراه تاؤ، نسل سوم لپتونها را تشکیل می‌دهد و در طبیعت فقط به‌صورت چپ‌گرد وجود دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ