ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوار شکنجی

kink band

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی نوار دگرشکل در بلورها یا سنگ‌های نازکلایه و برگوار که در آن سوگیری شبکه یا برگوارگی در نتیجۀ لغزش تغییر کرده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ