ترجمه مقاله

نوار رادار توفند

hurricane radar band, hurricane band

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوار راداری مربوط به چرخند حارّه‏ای به‌صورت دایره‏ای یا مارپیچی متـ . مارپیچه spiral band
ترجمه مقاله