ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نه پشت دیوار ما

not in my backyard, NIMBY

واژه‌های مصوب فرهنگستان

باوری عمومی که بر پایۀ آن مردم خواهان دفع پسماندهای تولیدشده هستند مشروط بر آنکه محل دفع در نزدیکی ملک آنها نباشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ