ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهشته‌افزایی ساحل

beach replenishment, beach nourishment

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اضافه شدن رسوبات ساحل‍ی به منطقه‌ای که مصالح خود را از دست داده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ