ترجمه مقاله

نم‏شناختی

hygrologic/ hygrological

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به نم‏شناسی
ترجمه مقاله