ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نمودار هریس

Harris matrix

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← نمودار لایه‌نگاشتی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما