ترجمه مقاله

نمودار فازی

phase diagram

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بازنمود گرافیکی ارتباطات تعادلی در فازهای یک سامانه
ترجمه مقاله