ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نمودار فازی

phase diagram

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بازنمود گرافیکی ارتباطات تعادلی در فازهای یک سامانه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ