ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نمایۀ غرب‏وزان معتدله

temperate-westerlies index

واژه‌های مصوب فرهنگستان

معیاری از قدرت باد سطحی غربی در عرض‌های 35 تا 55 درجۀ شمالی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ