ترجمه مقاله

نمایش منظم گروه

regular representation of a group

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← نمایش منظم
ترجمه مقاله